Verzekering

(Her) taxatie, schade

Verzekering

De verzekeringswaarde van uw eigendommen moet het mogelijk maken dat u een verloren gegaan object kunt vervangen door een object dat op de markt wordt aangeboden. Hiervoor gebruiken wij de 'vervangingswaarde ex art 7:960 BW voor taxatie door deskundigen' (voorheen art. 275 Wetboek van Koophandel). Bij schade aan een object wilt u niet alleen verzekerd zijn voor de restauratiekosten, maar ook voor de waardedaling van het object.

De meeste verzekeringsmaatschappijen verwachten eens in de drie of vier jaar een geactualiseerd taxatierapport. Regelmatige hertaxatie zorgt er voor dat uw collectie op het juiste niveau verzekerd is. De marktontwikkelingen in de late 20e eeuw hebben toenemende en substantiële fluctuaties van de waarde van kunst en antiek tengevolge gehad. Stukken die in waarde zijn gestegen wilt u voor de actuele waarde verzekeren, en tegelijk wilt u voor stukken die in waarde zijn gedaald niet te veel premie betalen. Wij hebben gevallen meegemaakt waar de oude taxatie tweemaal hoger lag dan de actuele verzekeringswaarde met overeenkomstig onnodig hoge verzekeringspremies. Daarmee werden de kosten van hertaxatie in een jaar terugverdiend. Als uw collectie regelmatig fluctueert in samenstelling en waarde kan het dus nuttig zijn de taxatie dienovereenkomstig te actualiseren.